1993

Gründung des Unternehmens

1993

inizio di attività

1993

Rozpoczęcie działalności

1993

The company was established

1994

The first commercial truck, LIAZ, was purchased.

1994

Kauf der ersten Sattelzugmaschine der Marke LIAZ

1994

acquisto del primo camion di marca LIAZ

1994

zakup pierwszego samochodu ciężarowego marki LIAZ

1995

zakup pierwszego zestawu ciągnik siodłowy + naczepa

1995

Kauf des ersten Sattelzuges Zugmaschine + Aufliege

1995

acquisto del primo motrice per semirimorchio e semirimorchio

1995

The first set: a tractor unit + a semi-trailer, was purchased.

1996

przystąpienie do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz do Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów

1996

Beitritt zur Vereinigung der internationalen Transporteure in Polen und der Vereinigung der internationalen Transporteure und Disponenten in Lodz

1996

Joining Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (International Road Carriers Association in Poland) and Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów (Lodz Association of International Carriers and Forwarding Experts)

1996

adesione a ‘Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych’ in Polonia e a ‘Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów’

2001

przekształcenie spółki cywilnej w jawną, ukierunkowanie na transport międzynarodowy

2001

Umwandlung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts in eine offene Handelsgesellschaft, mit Ausrichtung auf den internationalen Transport

2001

trasformazione della società civile in società in nome collettivo, focalizzazione sul trasporto internazionale

2001

Transformation of private partnership into a general partnership, specialising in international transport.

2001-2002

rozwój zaplecza technicznego poprzez budowę budynku biurowo-warsztatowego i powiększenie terenu wokół firmy

2001-2002

Development of technical facilities – constructing an office and workshop building, and extending the company’s premises

2001-2002

sviluppo tecnico attraverso la costruzione dell’ufficio collegato con l’officina, l’espansione del terreno attorno all’azienda

2001-2002

Entwicklung von technischen Anlagen durch den Bau eines Büro- Werkstattgebäudes und der Vergrößerung der Fläche rund um das Unternehmen

2005

podpisanie długoletnich umów transportowych i rozszerzenie usług transportowych na terytorium kraju

2005

Signing long-term transport agreements and expanding domestic transport services

2005

Unterzeichnung von langfristigen Verträgen und Ausbau der nationalen Verkehrsdienstleistungen

2005

firma dei contratti di trasporto a lungo termine ed espansione dei servizi di trasporto sul territorio di paese

2008-2010

powiększenie taboru o zakup 10 nowych ciągników siodłowych (z emisją spalin EURO 5) wraz z naczepami

2008-2010

Adding 10 new tractor units (EURO 5 emission standards) with semi-trailers to the fleet

2008-2010

Erweiterung der Flotte mit dem Kauf von 10 neuen Sattelzugmaschinen (mit der Emissionsklasse EURO5) samt Auflieger

2008-2010

espansione del materiale rotabile e acquisto di 10 motrici per semirimorchio nuovi (con l’emissione del gas di combustione EURO 5) con i semimorchi

2010

poszerzenie usług transportowych o przewóz odzieży na wisząco

2010

Adding hanging clothes transport to our services

2010

Ausbau der Transportdienstleistungen um dem Transport von hängenden Kleidungsstücken

2010

espansione dei servizi di trasporto per trasporto di abbigliamento appeso

2012

otrzymanie Gazeli Biznesu

2012

Obtaining the ‘Gazele Biznesu’ title

2012

Erhalt der Business-Gazelle

2012

ricezione di ‘Gazela Biznesu’

2012-2013

zakup kolejnych nowych aut z emisją spalin EURO 5+EEV oraz naczep

2012-2013

Purchasing more new EURO 5+EEV emission vehicles and semi-trailers

2012-2013

Kauf weiterer neuer Sattelzugmaschinen mit der Emissionsklasse EURO 5+EEV samt Auflieger

2012-2013

acquisto di nuovi camion con emissione di gas di combustione EURO 5+EEV e semimorchi

2014

uzyskanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego pozwalającego na przewóz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

2014

Receiving veterinary ID number to be able to transport animal waste

2014

Zuteilung einer Veterinärkontrollnummer für der Transport von tierischen Nebenprodukten

2014

ricezione del numero identificativo di veterinario che permette il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

2014-2015

powiększenie floty o 10 nowych ciągników siodłowych (z klasą emisji spalin EURO 6) i naczep rozbudowa budynku biurowo-warsztatowego

2014-2015

Adding 10 new tractor units (EURO 6 emission standards) with semi-trailers to the fleet Office and workshop building expansion

2014-2015

Erweiterung der Flotte mit 10 neuen Sattelzugmaschinen (mit der Emissionsklasse EURO6) samt Auflieger Erweiterung des Büro- Werkstattgebäudes

2014-2015

espansione del materiale rotabile e acquisto di 10 motrici per semirimorchio nuovi (con l’emissione del gas di combustione EURO 5) con i semimorchi espansione dell’ufficio collegato con l’officina

2015

uzyskanie certyfikatu TRANS.EU CERTIFIED CARRIER

2015

Obtaining TRANS.EU CERTIFIED CARRIER certificate

2015

Erhalt des Zertifikats TRANS.EU CERTIFIED CARRIER

2015

ricezione del certificato TRANS.EU CERTIFIED CARRIER

2015-2016

uzyskanie zezwolenia na transport odpadów

2015-2016

Obtaining a permit for waste transport

2015-2016

Erhalt der Abfalltransportgenehmigung

2015-2016

ricezione del permesso per il trasporto dei rifiuti

2016

rozszerzenie zakresu usług  o naczepy chłodnie otwarcie serwisu samochodów ciężarowych, naczep i wulkanizacji

2016

Adding new services with refrigerated trailers Opening a commercial truck and semi-trailer service and tyre service

2016

Erweiterung der Dienstleistungen um Kühlauflieger Eröffnung eines LKW und Auflieger Service und Vulkanisation

2016

espansione dei servizi con l’aggiunta dei semirimorchi refrigerati apertura del servizio dei camion, semirimorchi e vulcanizzazione

2016

otrzymanie Gazeli Biznesu

2016

Obtaining the ‘Gazele Biznesu’ title

2016

Erhalt der Business-Gazelle

2016

ricezione di ‘Gazela Biznesu’

2017

wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbes 2017

2019

uzyskanie certyfikatu TRANS.EU CERTIFIED CARRIER ELITE