Program operacyjny

POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 

POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w Przedsiębiorstwach

Działanie

POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu

183 491,31 zł, w tym wkład EFRR 183 491,31 zł